Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στο Νόμο 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/25).

Επιγραμματικά στις αρμοδιότητες του Φορέα υπάγονται:

 • Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισής τους
 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών
 • Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του
 • Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης – Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων
 • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με τις περιοχές ευθύνης του
 • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα
 • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης
 • Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
 • Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται από αυτόν, η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στα σχέδια διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.

Φορέας Διαχείρισης

ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:
  Φορέας Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας Ειρήνης & Φιλίας 1 461 00 Ηγουμενίτσα
 • Με τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο
  (+30) 2665021319
 • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  info@kalamas-acherontas.gr

Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα

© All rights reserved

Made by Plantech

Close Menu